Allerzielenconcert LITANIE VOOR ALLERZIELEN

Allerzielenconcert in het Salviuskerkje Limbricht

Zondag 30 oktober 2022, 13.00 uur

in het Salviuskerkje te Limbricht; Platz 2 6141 AT Limbricht.