Het college van burgemeester en wethouders legt de Beekse gemeenteraad
een robuuste begroting voor. Een begroting die net als eerdere jaren een
sluitend meerjarenperspectief laat zien. Wethouder Ralph Diederen
(financiën): “De gevolgen van inflatie, stijgende energiekosten, de oorlog in
Oekraïne, zorgen over klimaat en bestaanszekerheid vragen van de lokale
overheid dat zij haar hoofd koel houdt, grip houdt op de begroting en
investeert in de samenleving.”

In de begroting van Beek wordt meer geld uitgetrokken voor jeugdzorg en de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voor
noodzakelijke investeringen in dienstverlening en bedrijfsvoering en onderhoud
van de openbare ruimte worden komend jaar extra middelen beschikbaar
gesteld.

Qua nieuw beleid zet Beek in op meer aandacht voor mantelzorg, verenigingen,
het realiseren van een volwassenenfonds en het uitbreiden van de succesvolle
Wensbus Beek. Daarnaast wordt vanuit het omgevingsbeleidsplan Klimaat en
Energie ingezet op verduurzaming van woningen, wordt er geïnvesteerd in
verkeer en mobiliteit en is er aandacht voor de transformatie van de woningmarkt
en de omgeving van Maastricht Aachen Airport.

Ook de Gemeente Beek gaat in 2023 de gevolgen van stijgende energiekosten
merken. Beek kiest er echter voor om het begrotingsdebat niet te laten
domineren door de huidige energiecrisis. Omdat het Rijk en Europa nog
onvoldoende duidelijkheid bieden over de maatregelen die zij nemen om de crisis
komend jaar het hoofd te bieden, vangt Beek de mogelijke gevolgen op in de
risicoparagraaf/ algemene reserve.

Wethouder Diederen: “Tegen deze achtergrond presenteert het college met trots
een sluitende meerjarenbegroting aan de raad zonder dat hiervoor een extra
OZB-bijdrage van huizeneigenaren en bedrijven wordt gevraagd.”
De gemeenteraad buigt zich op 10 november over de Beekse begroting.