Géén grindwinning op Graetheide!

De gemeenteraad van Sittard-Geleen behandelt op 15/16 december de Gebiedsvisie omgeving Chemelot. Daarin wordt nadrukkelijk de keuze gemaakt om na 45 jaar van onzekerheid en opeenvolgende plannen om op Graetheide chemische industrie te vestigen, nu te kiezen voor een groene Graetheide die niet meer nodig is voor bedrijfseconomische doeleinden van Chemelot.

Maar grondeigenaar DSM blijft steeds opnieuw andere dan groene invullingen bedenken. En nu is actueel dat grindbedrijf L’Ortye over een paar jaar klaar is op hun locatie Meers a/d Maas en een nieuwe grootschalige ontgrindingslocatie zoekt voor de komende 15-20 jaar. En daarbij heeft het bedrijf haar oog laten vallen op Graetheide en grondeigenaar DSM wil daar wel aan meewerken.

In de Gebiedsvisie Chemelot wordt deze ontgrindingsmogelijkheid ook benoemd.

De GroenLinks fractie ziet daar niets in. En daar heeft men vijf hoofdargumenten voor:

  • Kiezen voor ontgrinding betekent dat er 15-20 jaar in dit gebied en zeker de omliggende woonkernen van Graetheide en Berg a/d Maas te maken gaan krijgen met lawaai en stofoverlast;
  • Er gaan 15-20 jaar dagelijks tientallen vrachtbewegingen met grote vrachtauto’s plaatsvinden over een wegennet waar fietsers het zonder fietspaden nu al moeilijk hebben (Oude Postbaan);
  • Er dient 45 jaar onzekerheid over inrichting van het Graetheide gebied eindelijk een keuze gemaakt te worden voor een groene inrichting en het dan niet past direct daarna te willen starten met grootschalige ontgrinding;
  • Het Graetheidegebied dient als brongebied van de toch al kwetsbare Kingbeek en de IVN-werkgroep Kingbeek heeft reeds op 21 juli jl. aan de gemeenten laten weten het onaanvaardbaar te vinden als in dit brongebied van de Kingbeek deze ontgrindingen gaan plaats vinden. De grondwatervoeding naar de Kingbeekbronnen vindt plaats door een ondergronds grinddal in het Graetheidegebied , waarbij winning van dit grind een zeer grote bedreiging vormt voor de watertoevoer en dus het voortbestaan van deze bronnen met unieke flora en fauna en belangrijke natuurhistorische omgeving.
  • Er is al meer dan 10 jaar geleden beloofd te werken aan een robuuste ecologische verbindingszone over het zuidelijk deel van het Graetheidegebied waar nu juist de ontgrindingsplannen voorzien zijn, waarmee realisatie wederom met 15-20 jaar onnodig vertraagd gaat worden.

De GroenLinks fractie gaat daarom bij de gemeenteraad bijgaande motie aanbevelen waarin de raad uitspreekt geen heil te zien in deze ontgrindingsplannen op Graetheide en het College te verzoeken om in de Stuurgroep Chemelot de passages over mogelijke grindwinning op Graetheide te schrappen, en alle energie te richten op spoedige realisatie van de al zo lang beloofde ecologische verbindingszone over dit deel van het Graetheidegebied.

De GroenLinksfractie gaat uiteraard haar best doen meer fracties als mede-indiener voor deze motie te betrekken en een meerderheid te vinden in de gemeenteraad.