Gemeenschapshuis Neerbeek

De medewerkers van Centrum Weng én vrijwilligers van Gemeenschapshuis Neerbeek spelen een belangrijke rol bij het verminderen eenzaamheid.

De inzet van vrijwilligers Gemeenschapshuis Neerbeek is feitelijk goud waard.

Zij begeleiden met de werknemers van Centrum Weng in de praktijk vaak eenzame mensen bij het aangaan van nieuwe contacten of het verbeteren van bestaande sociale relaties, en bij het (her)vinden van zinvolle bezigheden.

Professionals uit het sociale domein (maatschappelijk werker, sociale wijkteam) en uit het gezondheidsdomein (huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige) spelen een nét zo belangrijke rol bij het signaleren, ondersteunen of doorverwijzen naar passende vormen van ondersteuning of professionele hulpverlening.

De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, kan leiden tot minder meedoen in de samenleving en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden.

 

Mensen die zich erg eenzaam voelen, zijn minder gelukkig en hebben vaker een negatief mens- en/of zelfbeeld dan mensen die geen last van eenzaamheid hebben.

Het Eetpunt Bie Olga in combinatie met de Hoeskamer/Open Inloop is namelijk een vangnet om mensen die het nodig hebben te laten terugveren.

Zij vinden na de interventie vrijwel direct aansluiting met anderen.

Activiteiten om eenzaamheid en sociaal isolement terug te dringen, zijn alleen succesvol als ze zijn toegesneden op de specifieke situatie van een persoon en aansluiten bij de strategie die mensen hanteren om met hun situatie om te gaan.

De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn.  Eenzaamheid is dus een groot, complex, persoonlijk en subjectief probleem.

Gemeente Beek subsidieert dit programma.