Gemeente in gesprek met CeDo Recycling

De gemeente Sittard-Geleen treedt niet handhavend op tegen CeDo Recycling. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD-ZL) heeft dit op 11 februari 2022 besloten.

Het besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek om handhaving van de gemeente Beek. De gemeente Beek heeft op 21 juni 2021 dit verzoek gedaan aan de gemeente Sittard-Geleen. Bewoners van de gemeente Beek ervaren hinder van CeDo Recycling. Daarom heeft de gemeente Sittard-Geleen de RUD-ZL opdracht gegeven om een controle uit te voeren. Tijdens die controle zijn overtredingen geconstateerd.

De overtredingen hadden met name betrekking op administratieve zaken en minder op zaken die mogelijk geuroverlast veroorzaken. De onderneming had de bedrijfsvoering op een aantal punten gewijzigd zonder dat de daarvoor vereiste vergunning was aangevraagd/verleend. Daarom heeft de RUD-ZL op 28 oktober 2021 een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom naar CeDo gestuurd. De onderneming heeft vervolgens maatregelen getroffen en alsnog een vergunningaanvraag ingediend. Daardoor is de grondslag om handhavend op te treden komen te vervallen.

Verdere gesprekken

Handhavend optreden kan als sprake is van overtreding van wettelijke voorschriften. Daarvan is op dit moment geen sprake (meer). Het voorgaande betekent overigens niet dat er ook automatisch een einde komt aan de overlast die de bewoners van de gemeente Beek ervaren. Daarom is de gemeente Sittard-Geleen gesprekken gestart met CeDo Recycling om praktische (bovenwettelijke) oplossingen te bedenken.

De gemeente Sittard-Geleen heeft met CeDo afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken welke aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen om de overlast te verminderen die de bewoners van Beek ervaren. Afgelopen week hebben hiertoe de eerste overleggen plaatsgevonden. CeDo heeft hierin aangegeven bereid te zijn om extra maatregelen te treffen als deze kunnen bijdragen tot het verminderen van overlast.

Vliegenoverlast

In het afgelopen jaar hebben verschillende inwoners van de gemeente Beek daarnaast melding gemaakt van vliegenoverlast. In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen zijn daarom door een ongediertebestrijder huisbezoeken afgelegd bij mensen die vliegenoverlast ervoeren. De uitgevoerde huisbezoeken staan los van het handhavingsbesluit. Op voorhand zijn uit de binnengekomen klachten, twaalf adressen geselecteerd om te worden bezocht. Uiteindelijk zijn zes adressen bezocht. Van de overige zes adressen werden de bezoeken geannuleerd, omdat er geen overlast meer werd ervaren. Omdat zes adressen zijn bezocht is het verslag indicatief en kunnen er geen algemene conclusies uit worden ontleend. In zijn algemeenheid was 2021 voor vliegen het een goed jaar. Door de weersomstandigheden waren er minder wespen, waardoor een natuurlijke vijand van de vliegen minder aanwezig was. Om tegemoet te komen aan de ervaren overlast zal voor 2022 een diepgaander onderzoek plaatsvinden.