Portefeuilleverdeling nieuw college Stein

Op 2 juni zijn de wethouders van Stein beëdigd voor de bestuursperiode 2022-2026. Danny Hendrix, Joep Ummels en Natascha Wingelaar (DOS) en Gina van Mulken (Steins Belang) keren terug als wethouders in Stein. Frank Dassen (VVD) is een nieuw gezicht. Op dinsdag 14 juni is de portefeuilleverdeling van dit nieuwe college van burgemeester en wethouders formeel vastgesteld.

Op  16 juni, gaat de gemeenteraad met elkaar in gesprek over het nieuwe coalitieprogramma.

Portefeuilleverdeling

Op www.gemeentestein.nl/college-van-bw is de volledige portefeuilleverdeling terug te vinden. De nieuwe coalitie kiest voor rust en stabiliteit. Dit zien we terug in de samenstelling van de coalitie en dus ook van het college én in de verdeling van de portefeuilles. Grotendeels blijft de taakverdeling gelijk, met enkele kleine aanpassingen.

Sociaal domein

Wethouder Dassen zal samen met wethouder Ummels verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Daarbij zal wethouder Dassen zich richten op GRIP op Sociaal Domein, arbeidsmarktbeleid, participatie en Vidar, wmo, ouderenbeleid en mantelzorgbeleid, armoedebeleid, DOP ‘s, eigen kracht, vluchtelingenbeleid, schuldhulpverlening en de wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
Wethouder Ummels focust zich meer op het jongerendeel binnen het sociaal domein. Hij zal naast zijn eerdere portefeuille onderwijs & verenigingen, de volgende zaken erbij nemen: jeugdzorg, jeugd en jongerenbeleid, volksgezondheid en GGD, vrijwilligersbeleid, doelgroepenvervoer, schutterijen en anti-discriminatie.

Inkoop en aanbestedingen zal wethouder Ummels overdragen aan wethouder Wingelaar, die net als in de vorige periode over financiën, p&o, dienstverlening en economie zal gaan. Daarnaast neemt wethouder Wingelaar vanaf nu de coördinatie van de inclusieve samenleving voor haar rekening.

Het fysieke domein blijft voor het merendeel in de vertrouwde handen van wethouder Hendrix. We zien hier ook nieuwe actuele thema’s nadrukkelijk aan toegevoegd, zoals waterbeheer & waterveiligheid, implementatie omgevingswet, het onderdeel wonen binnen de portefeuille van woonwagenzaken en huisvesting van statushouders.
Groenstructuurvisie, natuur- en landschapsprojecten blijft bij wethouder Van Mulken, die eerder al verantwoordelijk was voor de portefeuille sport, cultuur, recreatie & toerisme. Zij neemt daar nu ook voor een deel duurzaamheid in over van wethouder Hendrix. Zo zal wethouder Van Mulken zich richten op de Regionale Energiestrategie (RES), maar blijft wethouder Hendrix verantwoordelijk voor gasloze wijken en het groene net.

De portefeuille van de burgemeester blijft verder ongewijzigd

Het vorige coalitieakkoord is gebruikt als basis voor het nieuwe akkoord. Op diverse onderdelen zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein zijn accenten gelegd. Het coalitieakkoord is in concept aangeboden aan de gehele gemeenteraad. Alle fracties kunnen in een raadsconferentie op 16 juni a.s. nog suggesties doen en aanvullingen geven om zo in samenspraak tot een breed gedragen stuk te komen. Dit kan als basis dienen voor de begroting 2023. Daarmee willen de coalitiepartijen goede voorstellen van partijen die niet in de coalitie zijn vertegenwoordigd, een kans geven. Daarna zal het definitieve coalitieakkoord ook met inwoners gedeeld worden.