De RES (Regionale Energie Strategie) Zuid-Limburg is opgesteld door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Hierbij maken gemeenten afspraken om samen te kijken voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land en op daken.

Elke gemeente heeft hierbij gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze opwek te realiseren.

Om grootschalige opwek van zonne-energie op grote daken zoveel mogelijk te stimuleren, kiest de gemeente Stein ervoor om de komende drie jaar eerst in te zetten op zon-op-daken en zon op parkeerterreinen, braakliggende terreinen en bedrijventerreinen.

Op 1 juli 2024 wordt vervolgens bekeken of het noodzakelijk is om ook zonneweides op landbouwgrond te realiseren en zo ja, op welke wijze dit gebeurd.

 

Tot die tijd worden er geen zonneweides op landbouwgrond gerealiseerd.

Om te komen tot een goede inpassing van zonnedaken en zonneweides in de gemeente Stein wordt in 2021 gestart met het opstellen van een aanvullend ruimtelijk kader.