Op woensdag 17 mei heeft het college van B&W de
kadernota 2023 aan de raad aangeboden. Met deze kadernota wordt richting gegeven
aan de ambities voor deze bestuursperiode. SittardGeleen heeft in de komende jaren
ondanks onzekerheden een gezond huishoudboekje. De gemeente merkt ook de
stijgende kosten o.a. als gevolg van inflatie. Samen met het feit dat het Rijk nog
steeds geen duidelijkheid geeft over de toekomstige financieringsmethodiek van
gemeenten betekent dit dat niet op alle doelen tegelijk kan worden ingezet. In deze
kadernota zijn daarom uitvoeringsprincipes opgesteld waarmee zorgvuldig keuzes
kunnen worden gemaakt. In de wetenschap dat nog niet alles kan worden overzien op
de lange termijn. Huisvestingsvraagstukken van de gemeente en Glanerbrook staan
daarbij bovenaan. Tegelijk kijkt de gemeente naar mogelijkheden om meer ruimte
voor ontwikkelingen mogelijk te maken.


De kadernota wordt in het voorjaar opgesteld en biedt de eerste bouwstenen voor de later in
het jaar op te stellen begroting. Met de begroting worden de belangrijkste keuzes en de
financiële doorvertaling daarvan gemaakt voor het volgende jaar. Met de kadernota 2023
wordt aan de hand van de Toekomstvisie, het coalitieakkoord en inbreng van raadsleden
vorm gegeven aan de ontwikkelingen binnen SittardGeleen.


Financieel heeft de gemeente SittardGeleen gezonde cijfers. “Er gebeurt heel veel in
SittardGeleen”, vertelt wethouder Judith Bühler. “De gemeente heeft een
investeringsagenda van 200 miljoen. Maar veel ontwikkelingen lopen meerdere jaren. En
ook de gemeente heeft te maken met flink opgelopen kosten. Omdat het Rijk nog geen
duidelijkheid biedt over waar financieel op gerekend kan worden in de komende jaren, is het
lastig meerjarig te plannen. Daarom wordt balans gezocht. In deze kadernota is met input
van raadsleden gewerkt aan een afwegingskader om de financiële ruimte die er is zo goed
mogelijk in kunnen zetten deze periode.”


SittardGeleen kiest er voor om autonome ontwikkelingen niet uit de weg te gaan. Daarnaast
houdt de gemeente in de kadernota ook vast aan keuzes die eerder zijn gemaakt om zo een
betrouwbare overheid te blijven. Daarmee is uitvoering van onontkoombare ontwikkelingen
een van de belangrijkste uitvoeringsprincipes. Daarna wordt bezien wat bij eerder genomen
besluiten nog aan alternatieven in de uitvoering overwogen kan worden. De hondenbelasting
wordt gefaseerd afgeschaft en de eerder besloten verhogingen van de OZB woningen en
nietwoningen worden niet doorgevoerd. Nadere prioriteiten worden gesteld met de
speerpunten vanuit het coalitieakkoord en de uitvoeringsafspraken.


De gemeente blijft op zoek naar ruimte om meer mogelijk te maken. Dat gebeurt uiteraard
op zorgvuldige manier. Er wordt hard gewerkt om zo veel mogelijk speerpunten te realiseren
in de komende periode. Daarbij staan Glanerbrook en huisvestingsvraagstukken van de
gemeente zoals bijvoorbeeld de huisvesting van Vidar en huisvesting van de organisatie
bovenaan.

De kadernota wordt op 1 juni besproken in de rondebehandeling en ligt op 15 juni in de
raadsvergadering ter besluitvorming voo