Stein heeft een meerjarig positief begrotingsresultaat. Ook voor 2023 presenteren we een sluitende begroting.

Stein is ‘financieel gezond’. Mede ook dankzij de recente herijking van het gemeentefonds, waarbij onze gemeente als voordeelgemeente is aangewezen.

Dit zorgt structureel voor een positieve impact op de inkomsten vanuit het rijk. In de begroting is het bestuursakkoord 2022-2026 verwerkt, maar blijft ook de strategische toekomstvisie leidend.