Stein heeft een meerjarig positief begrotingsresultaat. Ook voor 2023 presenteren we een sluitende begroting. Stein is ‘financieel gezond’. Mede ook dankzij de recente herijking van het gemeentefonds, waarbij onze gemeente als voordeelgemeente is aangewezen. Dit zorgt structureel voor een positieve impact op de inkomsten vanuit het rijk. In de begroting is het bestuursakkoord 2022-2026 verwerkt, maar blijft ook de strategische toekomstvisie leidend.

Ambities 2023

In het bestuursakkoord “Duurzaam bouwen met vertrouwen” zijn veel mooie ambities benoemd. Deze zijn allemaal vertaald in de voorliggende begroting. Een aantal investeringen die in de begroting 2023 zijn opgenomen: het opknappen van het Beatrixplein in Berg a/d Maas, een aantal wegreconstructies in Urmond, Stein en Berg a/d Maas en de reconstructie van de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo. Daarnaast blijft er aandacht voor grip op kosten binnen het Sociaal Domein en blijft Stein investeren in economie, toerisme en recreatie. Armoedebeleid en preventie krijgt een prominente plek. Net als het realiseren van verschillende woningbouwprojecten en het uitbreiden van Groenewald.

Onzekere tijd

Wethouder Financiën, Natascha Wingelaar: “Ondanks dat we als gemeente Stein veel ambities hebben en gaan realiseren, is het ook belangrijk om te beseffen dat het voor iedereen nog steeds een onzekere tijd is. De financiële gevolgen van corona zijn nog altijd merkbaar, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. We houden er in deze begroting rekening mee dat het meerjarige positieve begrotingsresultaat dient als buffer.”

Wat betekent deze begroting voor onze inwoners?

We blijven investeren in de omgevingskwaliteit. Dat wil zeggen; er wordt hard gewerkt om wonen, werken en recreëren in de gemeente nog aantrekkelijker te maken. Dat betekent onder andere geen bezuinigingen in het beheer van de openbare ruimte. Ook wordt de Onroerend Zaakbelasting maar met 2,4% geïndexeerd terwijl de inflatie veel hoger is. “En bij alle projecten wordt rekening gehouden met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Zowel fysiek als digitaal”, aldus Wethouder Wingelaar.