Stein heeft een meerjarig positief begrotingsresultaat. Ook voor 2023 presenteren ze een sluitende begroting. Stein is ‘financieel gezond’. Mede ook dankzij de recente herijking van het gemeentefonds, waarbij Stein als voordeelgemeente is aangewezen. Dit zorgt structureel voor een positieve impact op de inkomsten vanuit het rijk. In de begroting is het bestuursakkoord 2022-2026 verwerkt, maar blijft ook de strategische toekomstvisie leidend.

 

 

In het bestuursakkoord “Duurzaam bouwen met vertrouwen” zijn veel mooie ambities benoemd. Deze zijn allemaal vertaald in de voorliggende begroting. Een aantal investeringen die in 2023 plaatsvinden zijn het opknappen van het Beatrixplein in Berg a/d Maas, een aantal wegreconstructies in Urmond, Stein en Berg a/d Maas en de reconstructie van de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.

Daarnaast blijft er aandacht voor grip op kosten binnen het Sociaal Domein en blijft Stein investeren in economie, toerisme en recreatie. Armoedebeleid en preventie krijgt een prominente plek. Net als het realiseren van verschillende woningbouwprojecten en het uitbreiden van Groenewald.