De komende jaren, tot en met 2025, heeft de gemeente Sittard-Geleen een sluitende begroting met een jaarlijks overschot. Dat staat in de vierde rapportage die gisteren naar de gemeenteraad is gestuurd. De bijgestelde prognoses zijn een gevolg van vooral rijksbeleid. Dat heeft gezorgd voor bijstellingen in de septembercirculaire, de herverdeling van het gemeentefonds, en de inzet van de BUIG-middelen (gelden die bestemd zijn voor uitkeringen).

 Over de komende jaren wordt steeds een positief eindsaldo verwacht. Wethouder Judith Bühler (Middelen): “Ik ben blij met dit positieve nieuws. We stellen de raad voor om het jaarlijkse overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee hebben we een spaarpot voor tegenvallers in grote projecten die op de rol staan, zoals Glanerbrook en de gemeentelijke huisvesting.”
In 2022 kan op basis van de dan bekende cijfers bepaald worden of en hoe de middelen worden ingezet voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Dat kan bijvoorbeeld voor het structureel maken van de maatregelen tot lastenverlaging, zoals opgenomen in de begroting 2022.

Meerjarig sturen

“De provincie verwacht van ons dat we meerjarig sturen op overschotten, en dat doen we met dit voorstel. Ook tijdens de behandeling van de begroting hebben meerdere fracties daar opmerkingen over gemaakt. We staan als college voor een meerjarig solide financieel beleid, en daar ben ik trots op”, aldus de wethouder middelen.

Corona

De coronaeffecten zijn in de vierde rapportage afzonderlijk in beeld gebracht. Het saldo van de coronamutaties is in 2021 1,8 miljoen euro voordelig. Dit komt voornamelijk door de ontvangen Rijkscompensatie (5de steunpakket). Het voordelig saldo van 1,8 miljoen euro blijft beschikbaar voor toekomstige coronamaatregelen. In totaal heeft Sittard-Geleen daarmee ruim vier miljoen euro beschikbaar voor maatregelen gericht op herstel uit de Coronacrisis.

Investeringen
Ook wordt geld beschikbaar gesteld, zo staat in de vierde rapportage, voor investeringen in  cameratoezicht, onderwijshuisvesting, mobiliteit/verkeersmaatregelen, gemeenschaps-accommodaties, de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. Binnen de budgettaire kaders zijn ook middelen beschikbaar voor de Toekomstvisie 2030. Nu is dat specifiek voor Stadslabs Sittard-Geleen en het ontwikkelpad Geleen-Zuid.