Gemeente Stein heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 390.000.

Ondanks dat het een veelbewogen jaar was, is het coalitieakkoord in lijn met de strategische toekomstvisie tot uitvoering gebracht.

Wethouder Wingelaar is trots op dit resultaat: ‘Dit is een teamprestatie door goede samenwerking tussen onze ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad. Het feit dat we al jaren verantwoord investeren en realistisch begroten, draagt hier natuurlijk ook aan bij.  Op deze manier willen we optimaal ten dienste staan voor inwoners en ondernemers.’

De effecten hiervan merken inwoners en ondernemers vaak rechtstreeks. Zo is bijvoorbeeld de Onroerendzaakbelasting (OZB) nog gelijk gebleven, is een ondernemersfonds opgericht, heeft toegankelijkheid de aandacht, is de digitale dienstverlening doorontwikkeld en is ingezet op preventie en integraliteit binnen het sociaal domein. Daarnaast is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de woon-, werk- en recreatieomgeving, mede door aanleg en renovaties van wegen en rotondes. In het totaal is vorig jaar voor ongeveer € 13 miljoen geïnvesteerd.

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-pandemie.
Met zowel landelijke als lokaal aanvullende steunmaatregelen heeft de gemeente Stein alles uit de kast getrokken om inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen bij te staan. Zo werden huren, terras- en marktleges (deels) kwijtschelden en was voor verenigingen tegemoetkoming in de vaste lasten mogelijk. Ook werd tijdelijke kinderopvang mogelijk gemaakt. De impact van corona zal de komende jaren nog merkbaar blijven.

Sociaal domein
De (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein stellen veel gemeenten voor grote uitdagingen. Ook de gemeente Stein. Daarom is vanaf 2021 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen ingesteld met het doel het sociaal domein betaalbaar te houden, maar mét het oog op kwaliteit.

Gezonde financiële positie
Wethouder Wingelaar: ‘Al met al kunnen we concluderen dat onze gemeente een duurzaam gezonde financiële positie heeft. Hetgeen ons perspectief biedt voor de toekomst.’ Op 1 juli neemt de raad een besluit over het vaststellen van de jaarstukken.