De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen heeft in vergadering van 11 en 12 november 2020 de financiële stukken behandeld.

Onderdeel hiervan is de verhoging van de rioolheffing met 6,4%, die deel uit maakt van de totale stijging van de woonlasten.

De verhoging van de rioolheffing met 6,4% is blijkens de aangeleverde stukken noodzakelijk om de rioollasten te dekken.

De gob-fractie is van mening dat dit een forse verhoging is voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Sittard-Geleen.

De gob-fractie heeft nagedacht over een mogelijkheid om de inwoners en bedrijven in deze minder zwaar te belasten en ziet een mogelijkheid om de heffing rioolbelasting lager te laten uitvallen.

Uit de septembercirculaire van het Rijk blijkt een meevaller van € 660.000 voor het jaar 2020.

In december 2020 zal uit de 4e financiële rapportage blijken of dit bedrag gebruikt kan worden voor een deel van de rioollasten te dekken.

Hierdoor behoeft de rioolheffing minder sterk te stijgen

Daarom heeft de gob-fractie voorgesteld, om in afwachting van definitieve vaststelling in de Raadsvergadering van december 2020, het tarief voor Rioolrecht slechts voorlopig vast te stellen op € 197,12, met de nadrukkelijk bedoeling om dit tarief dus in december 2020 te verlagen.

Het wijzigingsvoorstel werd mede ingediend door Stadspartij, Groen Links en DNA.