Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Stein

De Raad van de gemeente Stein maakt bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Stein 2040 met ingang van 24 november 2021, zes weken ter inzage ligt (dus tot en met 5 januari 2022). Dit op grond van de Inspraakverordening 2004 van de gemeente Stein.

De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen. Voor wie dat wil is er ook een schriftelijke versie om in te zien.

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden. Zie verder bericht website van Bieos-omroep.nl