Leerlingenvervoer Beek

Het college van B&W van de gemeente Beek wil het budget voor het leerlingenvervoer opschroeven.

Het budget wordt met 27.500 euro opgehoogd, tot een bedrag van 270.000 euro.

Samen met kostenbesparende maatregelen moet dit er voor zorgen dat er in de toekomst geen tekorten meer ontstaan.

De budgetten van het leerlingenvervoer zijn in de afgelopen jaren (fors) overschreden.

Volgens het college van Beek is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de overschrijdingen.

Ten eerste zijn de budgetten jaarlijks geïndexeerd op het door de gemeente in haar begroting gehanteerde indexatiepercentage en is er nooit gekeken naar de werkelijk te verwachten kosten.

Daarnaast heeft de invoering van de Wet Passend Onderwijs de kosten laten stijgen. Specifieke pedagogische deskundigheid wordt meer verdeeld over verschillende scholen.

Dat betekent in de praktijk dat er minder kinderen in één busje naar meer scholen gaan.

Ook zijn de kosten in de taxisector de laatste jaren fors gestegen, waardoor ook de jaarlijkse tarieven omhoog zijn gegaan.

De berekeningen tot nu toe laten zien dat voor het komend jaar 264.000 euro voldoende moet zijn.

Om nu al enige ruimte in het budget te creëren, voor eventuele tegenvallers in de aanbesteding, kiest het college ervoor om het budget op te hogen naar 270.000 euro. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met dit collegevoorstel.