Gemeentegrenscorrectie Beek – Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek maken overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling bekend dat de raden van de gemeenten Beek en Meerssen gezamenlijk een herindelingsontwerp hebben vastgesteld voor enkele correcties van de gemeentegrens.

 

 

De correcties hebben betrekking op:
1. Europalaan-Waselderweg-Valkenburgerstraat-De Kling
2. Vliegveldweg-Hoogkuil-Europalaan
3. Nieuwe Vliekerweg-Bamfordweg

Met deze correcties ontstaat de mogelijkheid om de Randweg bij Ulestraten in zijn geheel te realiseren op het grondgebied van de gemeente Meerssen.

 

Tevens worden via kleine correcties de vanuit de historie ontstane niet logische grenzen tussen beide gemeenten aangepast.

Het herindelingsontwerp ligt van 19 februari tot 17 april 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beek.

Digitaal kunnen de stukken worden ingezien via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Beek/2ae432ec-36e2-4e23-8bde-5477aced9358 (agendapunt 5).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent het herindelingsontwerp kenbaar maken.

De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen te richten aan de gemeenteraad van Beek, Postbus 20, 6190 AA Beek.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de publieksbalie (tel. 046–4389222).

De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen.